Fill The World With Light Lyrics

light

IVRI ANOCHI

Composed by Ari Goldwag
Lyrics by Ari Goldwag, Shmuel Marcus and Miriam Israeli
Music by PlayMasters Studio
Arranged by Ian Freitor and Daniel Kaplar

רבות עבר העם הזה בדרך
ואני הולך עם ראש למעלה
כל אחד הוא בן או בת של מלך
כך היה וככה זה גם הלאה
יהודי עם נשמה בוערת
בכל מקום, ובכל ארץ
לא רוצה שיהיה אחרת
יהודי אני
זה משהוא נצחי

בני אברהם יצחק ויעקוב
בני שרה רבקה רחל ולאה

עברי אנכי ואת ה’ אלקי השמים אני ירא
(’יונה א’ ט)

A little bit of history I’ve been through
Ask me where I’m from, and I will tell you
I’m a Jew and every Jew’s a proud Jew
Not just me, my sisters and my brothers
Never be ashamed to be a proud Jew
It’s not what you’ve done, it’s how He made you
So sing this song and spread the pride around you
Yehudi Ani, eternally!

עברי אנכי ואת ה’ אלקי השמים אני ירא

I’m a Jew and I’m proud
And I’ll sing it out loud
‘Cuz forever and ever
That’s what I’ll be
I’m a Jew and I’m proud
And without a doubt
Hashem is always watching over me

 

AL TISHLACH YADCHA

Written and composed by Elie Schwab
Arranged by Eli Klein and Yitzy Berry

לפנות בוקר התעורר מוקדם
איש של חסד איש רחמן
איש מלא באהבה כל כולו

העמיס את חמורו
וחשב על אדונו
והפקודה לעלות להר עם בנו יחידו

הגיעו למקום, שמחה בליבם
לקיים בקשת בוראם
האב הגביה את ידו – הוא נרעד

משתקפות בסכין ראה עיני בנו
וצאצאיו, דורות
פתאום מן השמים דמעות נפלו ונשמע קול

אברהם, אברהם
אל תביא שום צער על בנך
אל תשלח ידך
כי עכשיו אני יודע
שאתה בן יחיד אהוב שלי

אברהם, אברהם
אברך העם שיבא מבנך
לא, אל תשלח ידך
כי העולם כולו יודע
שאתה בן יחיד אהוב שלי לעולם

הזמן עבר, הברכה התגשמה
כוכבים בכל מקום ותקופה
וכחול הים סופגים גלים מתנפצים

משתקפות בסכין ראו המון קורבנות
עיניהם של האבות
שמע ישראל” בפיהם, אך גם בכי בקולם“

אבא, אבא
אל תביא שום צער על בניך
אל תשלח ידך
כי העולם כולו יודע
שאנחנו בנים יחידים אהובים שלך

אבא, אבא
זכור ברית אבות למען בניך
לא, אל תשלח ידך
כי העולם כולו יודע
שאנחנו בנים יחידים אהובים שלך לעולם

English translation written by Elie Schwab:

Al Tishlach Yadcha 
He arose early in the morning,
The man of kindness, the man of compassion,
A man filled with love, throughout his entire being.
He saddled his donkey,
And thought about his own Master,
And the command to ascend the mountain with his singular son.
They reached the place with joy in their hearts,
To fulfill their Creator’s request,
The father lifted his hand, trembling.
In the reflection of the knife, he saw his son’s eyes,
And his future progeny, spanning generations.
Suddenly, from the Heavens, tears fell and a voice was heard…
Abraham, Abraham, 
Bring no pain on your son,
Do not send your hand!
For now I know that you are My singular, beloved son.
 
Abraham, Abraham, 
I will bless the nation that sprouts from your son,
No, do not send your hand!
For the whole world knows that you are My singular, beloved son…forever.
Time passed, the blessing came to fruition…
Stars in each place and generation,
And like the sand of the ocean, soaking up the crashing waves.
In the reflection of the knife, countless martyrs saw,
The eyes of their forefathers,
“Shema Yisrael (Hear, O Israel)” was on their lips, yet a wailing cry also emanated from their voices…
Father, Father, 
Bring no pain on your children,
Do not send your hand!
For You know that we are Your singular, beloved children.
 
Father, Father, 
Remember the covenant of our forefathers for the sake of Your children,
No, do not send your hand!
For the whole world knows that we are Your singular, beloved children…forever.

ASHIRA LASHEM

Composed by Eli Klein
Arranged by Eli Klein and Yitzy Berry

ואני בחסדך בטחתי
יגל לבי בישועתך
אשירה לה’ כי גמל עלי
(תהלים י”ג)

 

REB YEHOSHUA OMER

Composed by Boruch Sholom Blesofsky
Lyrics by Shmuel Marcus
Arranged by Eli Klein and Yitzy Berry

הוא אבינו
אונזער טאטע וועט העלפון זיכער

הוא מלכנו
אונזער קעניג איז גרעסער פון וועלט

אלוקנו
דער באשעפער וועט העלפון זיכער

מושיענו, יושיענו
דער באשעפער פירט דאך די וועלט

מתוך מרץ וביטחון חזק
ר׳ יהושע אומר

מתוך מרץ וביטחון חזק
ישועות פועל

Bridge:
Hustle, you’ve got to hustle, Yossel
Hustle Yossel, move a muscle!
!ויבשר טוב

FILL THE WORLD WITH LIGHT

Composed by Yitzy Berry
Lyrics by Yitzy Berry and Shmuel Marcus
Music by PlayMasters Studio
Arranged by Ian Freitor

ברכנו אבינו כולנו כאחד
I see smiles
ברכנו אבינו כולנו כאחד
Blessings in my life
There’s a joy you just can’t hide when family’s by your side
Hashem Elokeinu I want to thank you, I know it’s all from You.

ברכנו אבינו כולנו כאחד
I see smiles
ברכנו אבינו כולנו כאחד
Blessings in my life
There’s a joy you just can’t hide when friends are by your side
Hashem Elokeinu I got to thank you, I owe it all to You.

וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום
Give us life, give us peace, fill the world with light.
המברך את עמו בשלום

ברכנו אבינו כולנו כאחד
I see smiles
ברכנו אבינו כולנו כאחד
Blessings in my life
There’s a joy you just can’t hide when family’s by your side
Hashem Elokeinu I want to tell you, I know it’s all from You.

ברכנו אבינו כולנו כאחד
See them smile
The laughter we need it, hearts can feel it, friends are made for life.
There’s a joy and holy pride when friends are by your side
Hashem Elokeinu I want to thank you, I know it’s all from You.

וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום
Give us life, give us peace, Give us strength, give us hope
fill the world with light.
המברך את עמו בשלום

KULAM SHARIM

Composed and Lyrics by Eli Klein and Yitzy Berry
Music by PlayMasters Studio
Arranged by Ian Freitor and Daniel Kapler
שמחה כזו גדולה
הלב אומר תודה
על כל מה שנתת
שנה ועוד שנה

תפילה מתוך תקווה
דמעה של נחמה
שהחיינו וקיימנו
מתוך שמחה

ברכות כולם אומרים
למלך העולם
שירו מתוך הנשמה

וכולם נותנים ידיים
וכולם שרים שרים
ועכשיו עושים לחיים
ועכשיו כולם רוקדים

אדם לא שר שירה
אלא מתוך שמחה
כשרוקדים כשמנגנים הנשמה שלימה
מה טוב ומה נעים
כשכולם באים
כאיש אחד בלב אחד כולנו חברים

מודים ומברכים לבורא כל עולמים
שרים רוקדים ומנגנים

MELOICH

Composed by Yossi Green
Arranged by Naftali Schnitzler
מלוך על כל העולם כולו בכבודך
והנשא על כל הארץ ביקרך
והופע בהדר גאון עוזך
על כל יושבי תבל ארצך
וידע כל פעול כי אתה פעלתו
ויבין כל יצור כי אתה יצרתו
ויאמר כל אשר נשמה באפו
ה’ אלוקי ישראל מלך
ומלכותו בכל משלה
(מתפילת מוסף לראש השנה)

LAASOIK

Composed by Moshe Shmeel Deutsch
Arranged by Mendy Hershkowitz
והיו הדברים האלה
אשר אנכי מצוך היום
על לבבך
ושננתם לבניך
ודברת בם
אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה
(ברכות התורה)

 

ES TZEMACH DOVID

Composed by Yossi Green
Arranged by Tzvi Blumenfeld

את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח
וקרנו תרום בישועתך

כי לישועתך קוינו כל היום

א יעדער טאג, א גאנצ׳ן טאג
פאר דיין ישועה ווארט׳ן מיר
ומצפים לישועה
(שמונה עשרה)

B’SEFER CHAIM

Composed by Eli Klein
Arranged by Eli Klein and Yitzy Berry
בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה… נזכר
ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל
לחיים טובים וארוכים ולשלום
(שמונה עשרה בעשי”ת)

AL YISHALEL

Composed by Shlomo Yehuda Rechnitz
Arranged by Udi Damari
אל יתהלל חכם בחכמתו הגבור בגבורתו
אל יתהלל עשיר בעשרו
כי אם בזאת יתהלל המתהלל
כי אני ה’, עושה חסד וצדקה בארץ
(ירמיהו ט כ”ב)

 

MEHAIRA

Composed by Yitzy Waldner
Arranged by Tzvi Blumenfeld

מהרה ה’ אלוקינו
ישמע בערי יהודה
ובחוצות ירושלים
קול ששון וקול שמחה
קול חתן וקול כלה
קול מצהלות חתנים מחפתם
ונערים ממשתה נגינתם
(שבע ברכות)

KOL YEMEI CHAYAI

Composed by Elimelech Blumstein
Lyrics by Miriam Israeli
Arranged by Eli Lishinsky
פותח את העיניים
אני רואה עולם חדש
ושיר על השפתיים
חיים שמתוקים מדבש
בכל מה שקורה לי
אני רואה את הברכה
תמיד רוצה, תמיד מוצא שמחה

כל ימי חיי
להכיר בטובה ולשיר לה׳ אלוקי

ביום שמתחדש לי
מודה אני על נשמה
כי זה הזמן שיש לי
בסך הכל הוא מתנה
רוצה רק לשמח
את העולם שמסביב
להיות כמו הטוב והמיטיב

כל ימי חיי
להכיר בטובה ולשיר לה׳ אלוקי

ושבתי בבית ה׳ לאורך ימים